top of page
PRAWO KARNE I WYKROCZENIA

Pomoc Kancelarii w sprawach karnych obej­muje różne sprawy m. in.: 

 • przestępstwa narkotykowe (posiadanie, udzielanie środków),

 • przestępstwa ubezpieczeniowe,

 • przestępstwa podatkowe,

 • przestępstwa oszustwa, kradzieży,

 • przestępstwa gospodarcze,

 • przestępstwa komunikacyjne (kolizje, wypadki, nietrzeźwość),

 • przestępstwa związane z przemocą (pobicia, rozboje).

Postępowanie przygotowawcze:

 • reprezentacja i ochrona interesów podejrzanego w toku postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę, Centralne Biuro Antykorupcyjne,

 • przesłuchania,

 • śledztwo.

 

Proces sądowy:

 • obrona w postępowaniu sądowym,

 • postępowanie zwyczajne, apelacyjne i kasacyjne,

 • reprezentacja na posiedzeniach sądu,

 • składanie wniosków dowodowych i zażaleń na postanowienia prokuratora o umorzeniu śledztwa,

 • reprezentacja na posiedzeniach aresztowych sądu,

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego,

 • reprezentowanie pokrzywdzonych w charakterze oskarżyciela prywatnego,

 • bezpośredni kontakt z klientem w ośrodkach zamkniętych,

 • przesłuchania,

 • śledztwo.

Postępowanie wykonawcze:

 • składanie wniosków i zażaleń o odroczenie wykonania kary,

 • składanie wniosków i zażaleń o przerwę w wykonaniu kary,

 • składanie wniosków i zażaleń o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

 • wnioski o ułaskawienie.

 

Postępowanie w sprawach nieletnich:

 • reprezentacja przed sądem rodzinnym w sprawach związanych z odpowiedzialnością nieletnich za czyn karalny oraz w sprawach o zwalczanie i zapobieganie demoralizacji, 

 • reprezentacja nieletnich w postępowaniu związanym z wykonywaniem środków wychowawczych lub poprawczych, 

 • obrona przed sądem karnym za czyny popełnione po ukończeniu 15 roku życia na zasadach określonych w art. 10 § 2 Kodeksu karnego.

bottom of page