top of page
PRAWO
MEDYCZNE

Prawo medyczne jest gałęzią prawa będącą zbiorem norm regulujących stosunki na linii pacjent – podmiot świadczący usługi medyczne. Normuje m.in. prawa i obowiązki pacjenta, lekarzy, personelu medycznego, czy status zakładów opieki zdrowotnej oraz sposób ich funkcjonowania. Mając na względzie problemy i potrzeby pacjentów, a także lekarzy oraz podmiotów świadczących usługi medyczne, przedstawiamy kompleksową ofertę skierowaną do środowiska medycznego.

Kancelaria Adwokacka CONSENSUS prowadzi sprawy dotyczące:

 • szkód majątkowych i niemajątkowych na osobie (śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, krzywda) w następstwie popełnienia tzw. „błędów lekarskich” przy wykonywaniu zabiegów o charakterze leczniczym lub estetycznym,

 • naruszenia dóbr osobistych pacjentów i lekarzy,

 • działalności zakładów opieki zdrowotnej,

 • bieżącego świadczenia usług medycznych, w tym wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa,

 • odpowiedzialności zawodowej lekarzy,

 • przymusowego podawania leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, uzależnionych od narkotyków lub alkoholu,

 • wykonywania zabiegów medycznych bez zgody pacjenta.

W szczególności oferujemy usługi w zakresie:

 • dochodzenia: odszkodowań za poniesione uszczerbki na zdrowiu, utracone zarobki oraz tytułem zwrotu kosztów leczenia, względnie kosztów pochówku osoby najbliższej,

 • zadośćuczynienia za doznaną krzywdę (ból, stres, cierpienie) własną, bądź w związku ze śmiercią osoby najbliższej, renty odszkodowawczej na wypadek zwiększenia potrzeb życiowych poszkodowanego oraz utraty, bądź zmniejszenia zdolności do pracy zarobkowej,

 • renty na rzecz osób, wobec których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny lub na utrzymanie których stale i dobrowolnie łożył,

 • doradztwa w przedmiocie świadczenia usług medycznych, w tym indywidualnej praktyki lekarskiej oraz organizacji praktyki grupowej w postaci spółki,

 • tworzenia i opiniowania umów dotyczących prowadzenia działalności medycznej,

 • stałej obsługi prawnej oraz przekształceń zakładów opieki zdrowotnej,

 • reprezentacji sądowej w postępowaniach cywilnych i karnych,

 • ugodowego rozwiązywania sporów w stosunkach pacjentów z podmiotami świadczącymi usługi medyczne.

bottom of page